اعضای ستاد شورای دانش آموزی مدرسه  
 
 
 
 
 
 
                                          نام و نام خانوادگی                                                     سمت
                                                                                        فاطمه سیفی                                                       مدیر مدرسه
                                                                                       مرجان مشایخی                                                  مربی پرورشی
                                                                                       مریم محمدی                                                        علمی- اجتماعی- ورزش
                                                                                        نگین ایلچی                                                       بهداشت- صلح ودوستی
                                                                                       مهزاد بحری                                                     فرهنگی و هنری
                                                                                        پانیذ قلی زاده                                                 اجتماعی- سیاسی
                                                                                        فاطمه خدابنده                                               فرهنگی و هنری
                                                                                        نگین کیانی                                                     بهداشت
                                                                                        کیمیا ساجدنیا                                              صلح و دوستی
                                                                                        افرا افروز                                                 معارف و قرآن- نماز